สถิติจำนวนนักศึกษา วชช.นธ.

นศ.ทั้งหมด

1682 คน

นศ.กสศ.

35 คน